Truus de Vries

Home > Muzyk > Aginda

4 feb.mei Rob9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
4 feb.mei Rob en oare oargelisten15:30 Ynsammelkonsert foar oargel Eastermar
29 mrt.solo19:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
10 jun.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
23 sept.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
2 des.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar

Gean nei it konsertelochboek ast benijd bist wr't ik oant no ta optreden ha.