Truus de Vries

Home > Muzyk > Aginda

2017

12 des.Salonorkest Sinnema14:30 Tsjerketsjinst Snits begeliede
17 des.allinne10:00 Tsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
25 des.mei Rob10:00 Tsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede

2018

28 jan.mei Rob10:00 Tsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
4 feb.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
4 feb.Mei Rob en oargelisten15:30 Ynsammelkonsert foar oargel Eastermar
29 mrt.mei Rob of solo19:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
10 jun.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
23 sept.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
2 des.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar

Gean nei it konsertelochboek ast benijd bist wr't ik oant no ta optreden ha.