Truus de Vries

Home > Muzyk > Komposysjes

Hjirūnder stiet in seleksje fan stikken dy't ik makke ha. Wolst se spylje? Graach! Laad se mar del, hear :-). Wat ik wol moai fyn, is om jim ūnderfiningen te hearren. En ik wol fansels in śtnūging foar it konsert ;-). In soad wille!

Belang by de Finalebestannen? Folje dan efkes it kontaktformulier yn, dan krijst se op 'e mail.

P.S. Guon stikken steane noch net (hielendal) op noaten. Hast ynteresse om se te spyljen? Dan set ik se graach foar dy op noaten.

Besetting Titel Lūd PDF Posten op
Piano en fioele No Man's Land (2011) Fioele 5 jan. 2016
Cascada (2010) - 5 jan. 2016
Harp, fioele, dwersfluit (en piano) Stoareagjend (2014) Partituer, Dwersfluit, Fioele, Harp 5 jan. 2016
Ut 'e skroeven (2015)
(elektroanysk)
Partituer, Dwersfluit, Fioele, Harp, Piano 5 jan. 2016
Strykorkest Koraal foar strikers (2013) Partituer
Losse partijen*
* 1e fioele, 2e fioele, altfioele, sello en kontrabase
5 jan. 2016
Orkest (strikers en blazers) Rondane (2014) Partituer
Losse partijen*
* Pikolo, dwersfluit, hobo, klarinet, altsaks, tenoarsaks, baritonsaks, bassaks, fagot, hoarn, tromboane, trompet, piano, 1e fioele, 2e fioele, altfioele, sello en kontrabas
5 jan. 2016
Landmannalaugar (2015)

(elektroanysk)
Partituer
Losse partijen*
* Pikolo, dwersfluit, hobo, klarinet, altsaks, tenoarsaks, baritonsaks, bassaks, fagot, hoarn, tromboane, trompet, piano, 1e fioele, 2e fioele, altfioele, sello en kontrabas
22 maart 2016
Piano en twa trompetten It hear oersjend (2015)
(elektroanysk)
Trompet I en II 5 jan. 2016

Ut 'e ālde doaze