Truus de Vries

Home > Publikaasjes > Biografy Rachel Székely

Yn 2015 is it boek Everything Came To Me útkommen. Yn dat boek haw ik it libbensferhaal fan myn skoanmem, Rachel Faltin-Székely, fęstlein. De tekst op 'e efterside fan 'e biografy stiet, is:

Rachel Faltin-Székely was born in 1934 in Arad, Romania. Being a Jewish child under the "Third Reich", her life was naturally threatened. After the War, the communists arrived and life became very hard for a family of intellectuals like theirs. In 1961, she and her family were able to immigrate to Israel where Rachel started a career as a singer. She had performances in Israel and the United States and then later, settled in Europe. Since 1967, she has been living in Geneva and still teaches singing. The love of music forms a Leitmotiv and creates a positive theme in the book. Rachel looks at the bright side of life and enjoys her blessings: “Everything Came To Me”.

De biografy is tagelyk presintearre mei ús mem har boek, It is stjerrend wier, heite. Yn dat boek hat sy wierbarde ferhalen optekene rűnom út Fryslân wei. Sjoch ek Ynterviews en artikels.

De biografy (oplage 250 eksimplaren) is útferkocht, mar ús mem har boek (oplage 400 eksimplaren) is noch te bestellen. Mear ynformaasje fynst op 'e webside fan 'e Lytse Geast.