Truus de Vries

Home > Aginda > Konsertelochboek

2018

23 jan.soloRoutsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
28 jan.mei RobTsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede (2x)
4 feb.mei RobTsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
4 feb.mei Rob en oare oargelistenYnsammelkonsert foar oargel Eastermar
3 mrt.mei Rob en oare strikersIepening nij Insulindegebou Ljouwert
29 mrt.soloTsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
1 apr.soloPeasketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
4 apr.Salonorkest SinnemaMuzykfestival yn Koarnjum
15 apr.Salonorkest SinnemaJubileumkonsert yn Mennistetsjerke Ljouwert
10 jun.mei Rob of soloTsjerketsjinst begeliede yn Eastermar

2017

11 jan.Salonorkest SinnemaKonsert yn Aldl‚nstate, Ljouwert
15 jan.Salonorkest SinnemaKonsert yn Doopsgezinde Kerk, Ljouwert
18 jan.Salonorkest SinnemaKonsert yn Florastate, Ljouwert
22 jan.Salonorkest SinnemaKonsert yn De Schierstins, Feanw‚lden
4 feb.Frysk KeamerorkestKonsert yn De Skakel, Ljouwert
5 feb.Frysk KeamerorkestKonsert yn Doopsgesinde Tsjerke, Snits
12 mrt.Salonorkest SinnemaKonsert yn Doopsgesinde Tsjerke, De Jouwer
18 mrt.Salonorkest SinnemaKonsert foar LOS, Kuriostsjerke Ljouwert
5 apr.Salonorkest SinnemaKonsert yn Warrenhove, Drachten
mrt/apryn in bandOptrede by Paad nei Frijheid
13 apr.SoloBegelieding tsjerketsjinst Eastermar
30 aprilMei RobBegelieding tsjerketsjinst Mantgum
7 maaieMei RobBegelieding tsjerketsjinst Eastermar
14 maaiemei Rob en Eddy"Muzikamerconcert", Noardburgum
20 maaieSalonorkest SinnemaEftergrŻnmuzyk by resepsje
7 jun.Salonorkest SinnemaSlotkonsert muzykprojekt
31 jul.SinnemakwartetEftergrŻnmuzyk by kremaasje
12 aug.mei RobOptreden houliksjubileumtsjinst Mill
3 sept.SoloBegelieding tsjerketsjinst Eastermar
10 sept.Mei RobBegelieding tsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk, Ljouwert
17 sept.mei RobSpylje by resepsje feest Stichting Friendship Albany-Nijmegen
24 sept.allinneTsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
8 okt.mei RobTsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
29 okt.mei RobTsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
5 nov.allinneTsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
19 nov.mei RobTsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
3 des.mei RobTsjerketsjinst Hilaard begeliede
12 des.Salonorkest SinnemaTsjerketsjinst Snits begeliede
17 des.allinneTsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeliede
25 des.mei RobYn tsjerketsjinst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden optrede

2016

15 jan.EdisKonsert yn Aldl‚nstate, Ljouwert
17 jan.Salonorkest SinnemaNijjierskonsert yn De Schierstins, Feanw‚lden
23 jan.EdisKonsert CITI, Ter Idzard
7 feb.Salonorkest SinnemaKonsert yn "Doopsgezinde" tsjerke yn Snits
14 feb.Mei Rob en oargelistenValentynskonsert yn tsjerke Eastermar
28 febr.EdisKonsert yn De Terbantster Tsjerke, Terbant
9 apr.EdisHouliksjubileum
13 apr.Salonorkest SinnemaKonsert yn Florastate, Ljouwert
14 apr.Salonorkest SinnemaKonsert yn MCL, Ljouwert
17 apr.EdisKonsert yn De Miente, Easterw‚ld
1 maaieSoloTsjerketsjinst begeliede, Mantgum
29 maaieHASOScratchdei yn De Philharmonie, Haarlim
12 junySoloOerstaptsjinst begeliede, Eastermar
20 aug.EdisImaginariumfestival, Tytsjerk
11 sept.Mei RobGemeente + koar begeliede, tsjerketsjinst Eastermar
11 sept.Salonorkest SinnemaKonsert yn NeiBertilla, Drachten
17 sept.Salonorkest SinnemaKonsert yn Zaal Oostergo, Grou
8 okt.mei Rob16-19 Optrede by jierdeisfeest
16 okt.SoloBegelieding tsjerketsjinst Eastermar
20 nov.Solo9:30 Begelieding tsjerketsjinst Mantgum
17 des.SinnemakwartetKrystkonsert mei koar yn Frjentsjer
20 des.Edis16:30-17:15 Krystkonsert, fersoargingshŻs Aldl‚nstate
22 des.Edis16:30-17:15 Krystkonsert, fersoargingshŻs Heerenhage
25 des.mei Maaike11:00 Krysttsjinst, tsjerke Mantgum

2015

11 jan.Salonorkest SinnemaKonsert yn De Alde Wite, Dronryp
14 jan.Salonorkest SinnemaKonsert yn Heerenhage, It Hearrenfean
16 jan.EdisKonsert Doarpstsjerke Huzum
22 jan.EdisOptreden yn Noardewyn
25 jan.Edis"Muzikamerconcert" yn Noardburgum yn 'e mande mei Gerard & Compagnie en Shift
15 feb.Salonorkest SinnemaKonsert dŻnssintrum Saco Velt, Ljouwert
1 mrt.EdisKonsert yn tsjerke Tytsjerk (sjoch poster)
11 mrt.Salonorkest SinnemaKonsert yn De Spiker yn Harns
21 mrt.EdisTsjongjŻn, Aldegea
28 mrt.mei Rob du Jardin en Eddy HuizingaKonsert yn Rotondetsjerke, Terbant
2 apr.SoloGemeentebegelieding Eastermar
5 apr.mei Rob du JardinBegelieding Peasketsjinst Eastermar
19 apr.Salonorkest Sinnema15:00 Konsert yn De Bidler, Wergea (sjoch poster)
22 apr.Salonorkest SinnemaKonsert yn Talmahoeve, Feanw‚lden
30 apr.Salonorkest SinnemaKonsert yn MCL, Ljouwert
3 maaieRob en ikGemeentebegelieding tsjinst Mantgum
20 maaieSalonorkest SinnemaKonsert yn Warrenhove, Drachten
31 maaieEdisIepening renovearre tsjerke, Earnew‚ld
12 junyRob en ikGemeentebegelieding troutsjinst
20 junyFrysk KeamerorkestKonsert Amel‚n
27 junyFrysk KeamerorkestCityproms Ljouwert
25 novimberSalonorkest SinnemaKonsert foar flechtlingen WTC

2014

18 jan.Rob du Jardin en Eddy HuizingaOptreden by iepen poadium Tsjong
9 febr.Salonorkest SinnemaKonsert by dŻnsskoalle Saco Velt
21 febr.EdisKonsert yn doarpstsjerke Huzum
9 mrt.Salonorkest SinnemaKonsert yn "De Groate Kerk" yn St. Jabik
8 aprilEdisKonsert "Stichting Ouderenwerk Bolsward" (besletten)
24 apr.Salonorkest SinnemaKonsert yn it MCL
14 maaieSalonorkest SinnemaKonsert yn Aldl‚nstate
13 jul.Salonorkest SinnemaKonsert by De Buorkerij, Terherne
23 aug.EdisKonsert Imaginariumfestival yn Bosk fan Ypey
13-14 sept.mei Rob du Jardin en Eddy HuizingaKonsert en tsjerketsjinst Fryske wike Doorn
14 sept.mei EdisKonsert by "Sterrenfestival" yn Dwingeloo
19 sept.Salonorkest SinnemaKonsert Midsummer Night Walk Ljouwert
18 okt.mei Rob du Jardin en Eddy HuizingaKonsert Bennemastate, Hurdegaryp
9 nov.mei Rob du JardinTsjerketsjinst Mantgum begeliede
15 nov.met Rob du Jardin en Eddy HuizingaOptreden Tsjong (Aldegea, Sm.)
30 nov.Salonorkest SinnemaKonsert yn Yn 'e Mande (poster), Tytsjerk
13 des.Salonorkest SinnemaKonsert ANBO yn De Skalm, Stiens
17 des.soloEftergrŻnmuzyk en koarbegelieding "Vrouwen van Nu", Tytsjerk
25 des.mei Rob du Jardin10:00 Krysttsjinst Mantgum

2013

09 jan. 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn Aldl‚nstate, Ljouwert (besletten)
10 febr. 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn dŻnsskoalle Saco Velt (Ljouwert)
10 febr. 2013mei Grytsje en Rob Konsert yn Wier
03 maart 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn Yn 'e Mande, Tytsjerk
23 maart 2013mei Rob en Tryntsje v/d VeerOptrede by Muzykmaraton Lollum
18 april 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn MCL, Ljouwert
21 april 2013mei Grytsje en Rob Konsert yn Heremastate, It Hearrenfean (14:30)
05 maaie 2013mei Rob Gemeentebegelieding by tsjerketsjinst Mantgum
15 mei 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn gebou "Insulinde", Leeuwarden
22 juny 2013mei Grytsje en Rob Konserten op ferskate lokaasjes yn Utert
23 juny 2013mei Grytsje en Rob Konserten op ferskate lokaasjes yn Utert
15 sept. 2013met Rob Gemeentebegelieding yn Doorn
18 sept. 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn "Warrenhove" yn Drachten
12 okt. 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn "De Schakel" yn Ljouwert
16 nov. 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn "De Buorkerij" yn Terherne
17 nov. 2013EdisKonsert yn tsjerke Tytsjerk
1 des. 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn "Doopsgezinde Kerk" yn Ljouwert
15 des. 2013Salonorkest SinnemaKonsert yn "De Sk‚ns" yn De Gordyk (15:00)
19 des. 2013mei Rob du JardinOptreden Krystmiddei yn Drachtster Kongressintrum
20 des. 2013Salonorkest Sinnema13-14 Konsert foar "Serious Record" yn De Harmonie
20 des. 2013mei Rob du JardinGemeentebegelieding by bernekrystfeest Mantgum

2012

09 jan. 2012mei Rob du Jardin Jiergearkomste CDA Frysl‚n
26 febr. 2012mei Rob du Jardin Presintaasje gedichtebondel Tryntsje v/d Veer
03 maart 2012mei Rob du Jardin Eksposysje Wijnand de Vries, Edam
24 maart 2012mei Rob du Jardin Muzykmaraton Lollum
14 april 2012mei Rob du Jardin Houliksjubileum
06 maaie 2012mei Rob du Jardin Gemeentebegelieding, Mantgum
16 sept. 2012Edis Folkkonsert Karmelkleaster Drachten
22 sept. 2012mei Rob du Jardin Konsert by Fryske Wike, Doorn
23 sept. 2012mei Rob du Jardin Gemeentebegelieding, Doorn
28 okt. 2012mei Rob du Jardin Tsjerketsjinst Beetstersweach
22 nov. 2012Salonorkest Sinnema Konsert Sint Antoan, Ljouwert (besletten)
15 des. 2012Edis Folkkonsert yn tsjerke Tytsjerk (16:00)
25 des. 2012mei Rob du Jardin Krysttsjinst Mantgum
28 des. 2012mei Rob du Jardin Ferhalefestival Balk

2011

13 jan. 2011Oct-Opus Jiergearkomste Fryske Krite Burgum
30 jan. 2011mei Rob du Jardin Tsjerketsjinst Beetstersweach
04 febr. 2011Solo Boekpresintaasje "De Fergķt" Tresoar
26 febr. 2011Oct-Opus Jierdeisfeest Wolvegea
27 febr. 2011mei Rob du Jardin Cultuurcafť De Harmonie
01 maaie 2011Solo Tsjerketsjinst Mantgum
13 nov. 2011mei Rob du Jardin Tsjerketsjinst en konsert (Fryske Wike, Doorn)
20 nov. 2011Edis Konsert yn "De Oerdracht" yn 'e Jouwer
16 des. 2011Solo Krystfeest frijwilligers tsjerke Mantgum
21 des. 2011mei kollega's Minykrystkonsertsje foar/mei personiel Fryske Akademy
24 des. 2011Solo Krystnachttsjinst Tytsjerk

2010

16 jan. 2010Oct-Opus Jubileum KFFB
17 jan. 2010Oct-Opus Tsjerketsjinst Tynje
24 jan. 2010Solo Tsjerketsjinst Stiens
7 maart 2010Solo Tsjerketsjinst Mantgum
14 maaie 2010mei Rob du Jardin AlvestÍdetochtfeest Dokkum
3 july 2010Oct-Opus Boekpresintaasje Tytsjerk
4 july 2010Edis Sponsorkonsert Tytsjerk
11 sept. 2010mei Rob du Jardin Monumintedei Tytsjerk
12 sept. 2010Oct-Opus Tsjerketsjinst Beetstersweach
17 sept. 2010Edis HumanitÍre jŻn MCL
19 sept. 2010Solo Tsjerketsjinst Mantgum
25 sept. 2010Solo KeunstrŻte Tytsjerk
3 okt. 2010Oct-Opus IsraŽlsnein Tytsjerk
10 okt. 2010Oct-Opus Tsjerketsjinst De Jouwer
24 okt. 2010Solo Tsjerketsjinst Raerd
13 nov. 2010mei Rob en Janneke TsjochjŻn Aldegea
14 nov. 2010mei Maaike, Rob en Grytsje Konsert Tytsjerk
02 des. 2010Solo Boekpresintaasje Tresoar
25 des. 2010Oct-Opus Krysttsjinst Mantgum
31 des. 2010Solo Tsjerketsjinst Dearsum

2009

04 jan. 2009Solo Tsjerketsjinst Mantgum
07 febr. 2009Oct-Opus Jierdeisfeest Oentsjerk
21 febr. 2009Edis Jierdeisfeest De Ham
01 maart 2009Solo Tsjerketsjinst Mantgum
08 maart 2009Oct-Opus Tsjerketsjinst Beetstersweach
21 maart 2009Oct-Opus Konsert Tytsjerk
03 maaie 2009Solo Tsjerketsjinst Tytsjerk
17 maaie 2009Solo Tsjerketsjinst Mantgum
01 aug. 2009Oct-Opus Keunstich om 'e Mar Noard-Burgum
02 aug. 2009Solo Tsjerketsjinst Tytsjerk
27 sept. 2009Solo Tsjerketsjinst Stiens
04 okt. 2009Oct-Opus IsraŽlsnein Beetsterswaach
24 des. 2009Oct-Opus Krystnachttsjinst Twizel
25 des. 2009Oct-Opus Krysttsjinst Tytsjerk

2008

25 jan. 2008Oct-Opus FrijwilligersjŻn Beetstersweach
26 jan. 2008Oct-Opus Sakediner Noardwolde
22 maart 2008Oct-Opus Houliksjubileum
04 april 2008mei Ate Henstra Houlikstsjinst Wyns
04 maaie 2008Solo Tsjerketsjinst Mantgum
17 maaie 2008Oct-Opus Konsert Tytsjerk
18 maaie 2008Edis Konsert Joure
23 maaie 2008Oct-Opus High Tea Noardburgum
24 maaie 2008Oct-Opus ‘fskie predikant Tytsjerk
28 juny 2008Oct-Opus Boekpresintaasje
15 aug. 2008Oct-Opus Houlikstsjinst en -feest
07 sept. 2008Edis Jierdeisfeest Apeldoorn
12 sept. 2008Oct-Opus Jierfeest Fryske Akademy
03 okt. 2008Edis Ierske jŻn Augustinusgea
05 okt. 2008Solo W‚ldsangkonsert Mantgum
08 okt. 2008Oct-Opus IsraŽlyske jŻn Beetstersweach
17 okt. 2008Oct-Opus Fryske Wike Doorn
16 nov. 2008Oct-Opus Jubileum koar Koudum
16 des. 2008Oct-Opus Krystfeest Beetstersweach
18 des. 2008Oct-Opus Krystfeest Menaam
24 des. 2008Oct-Opus Krystnachttsjinst Tytsjerk