Truus de Vries

Home > Oer my > Ynterviews en artikels

Artikel Publisearre yn Jier Underwerp Pdf
Laatste Muzikamerconcert van seizoen Actief 2017 Konsert mei Rob en Eddy jpg
Oudste salonorkest van Nederland komt naar Joure Jouster Courant 2017 Komposysje Landmannalaugar jpg
Salonorkest Sinnema speelt nieuw stuk Leeuwarder Courant 2017 Komposysje Landmannalaugar pdf
Oudste salonorkest geeft nieuwjaarsconcert Huis aan Huis 2017 Komposysje Landmannalaugar pdf
Vier nieuwjaarsconcerten voor Salonorkest Sinnema Friesch Dagblad 2017 Komposysje Landmannalaugar png
Samen Schrijven Friesland Post 2015 De skriuwhobby fan ús mem en my pdf
Truus de Vries houdt van het platteland Huis aan huis (rubryk: 'Doorloper') 2015 Komponearjen en skriuwen site
Werk om te leven Huis aan huis (rubryk: 'Doorloper') 2015 Komponearjen en skriuwen jpg
Op en Ut Omrop Fryslân 2015 De skriuwhobby fan ús mem en my mp3
"It is stjerrend wier, heite" It Nijs 2015 De skriuwhobby fan ús mem en my site
"It is stjerrend wier, heite" Actief 2015 De skriuwhobby fan ús mem en my jpg
Podium op zaterdag Radio 4 2016 Komponearjen mp3
De middei fan Fryslân Omrop Fryslân 2016 Komponearjen mp3
Leeuwarder componiste zoekt musici via Facebook Huis aan Huis 2016 Komponearjen jpg
GPTV-nijs GPTV 2016 Komponearjen YouTube
Komponiste siket musisy fia Facebook It Nijs 2016 Komponearjen site
Friezin maakt eerste orkestwerk Friesch Dagblad 2015 Komposysje Rondane jpg
Salonorkest Sinnema Actief 2015 Komposysje Rondane jpg
Waarom Friese kinderen beter Engels spreken Friesch Dagblad 2012 Myn ûndersyk nei exposure Ingelsk yn Fryslân en Baskelân jpg