Truus de Vries

Home > Publikaasjes > Oare publikaasjes

Artikel Publisearre yn/troch Jier Underwerp Pdf
Het mysterie van het pompeblêd Friesland Post 2016 De oarsprong fan it Fryske pompeblêd pdf
Frysk, Nederlânsk en Ingelsk: wat fine learlingen derfan? Philologia Frisica 2014 Taalhâlding learlingean oer Fryske, Nederlânsk en Ingelsk -
De Friesche Koningen. François HaverSchmidt De Vrije Fries (nr 93) 2013 François Haverschmidt syn earste lêzing -
Multilingualism in Secondary Education Fryske Akademy 2012 Meartalichheid op 'e middelbere skoalle yn Fryslân en Baskelân pdf
Fersteanberens Frysk foar dialektpraters Us Wurk (nr 59) 2011 Hoe goed sprekkers fan Nederlânske dialekten Frysk ferstean kinne -